5. Olağan Genel Kurul ve 7. Mali Genel Kurul

5.OLAĞAN VE 7.MALİ GENEL KURUL ÇAĞRISI VE GÜNDEMİ

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığının 5.Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri gereğince 25 Aralık 2021 Cumartesi günü saat: 10:30’da Meyra Palace Otel Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 55 Karakusunlar Balgat/Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 26 Aralık 2021 Pazar günü aynı yer

ve aynı saatte çoğunluk şartı aranmaksızın gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul salonuna giriş için delege kayıtları 09.30-10.30 saatleri arasında yapılacak olup;

Kimlik ibrazı zorunludur.

Genel Kurul duyuruları  www.shgm.gsb.gov.tr ve www.sutopu.org.tr  adresinden yapılacaktır. Genel Kurul üyelerine duyurulur.

GÜNDEM:

1-   Yoklama (Genel Kurul için aranan yeter sayısının bulunup bulunmadığının tespiti)

2-   Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı;

3-   Olağan  ve  Mali  Genel  Kurul  Başkanlık  Divan  Kurulu  seçimi,  Divan  Kuruluna  toplantı

tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

4-   Gündem maddelerinin okunması ve oylanması,

5-   Gençlik   ve   Spor   Bakanlığınca   Federasyon   Genel   Kurullarının   ertelenmesi   sebebiyle yapılamayan  Genel  Kurullar  dolayısıyla  TSF  Yönetim  Kurulunca  kabul  edilen  2021  yılı bütçesinin onaylanması ve ibraya sunulması,

6-   Yönetim Kurulu 2018 – 2021 dönemi Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanarak

ibrası,

7-   Denetim Kurulu 2018 – 2021 dönemi Denetleme Raporunun okunması, görüşülmesi ve ibraya

sunulması,

8-   Federasyonun 2022-2023 yılı tahmini bütçelerinin ve faaliyetlerinin görüşülmesi, onaylanması ve gerektiğinde, bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9-   Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki

verilmesi,

10- Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanmasını yapmak,

benzeri ihtiyaçları sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Başkan adaylarının konuşmaları,

12- Başkan, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

13- Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi, sonucun belirlenmesi ve tutanak düzenlenerek seçim

sonucunun açıklanması,

14- Dilek ve Temenniler ile Kapanış.

5. Olağan Genel Kurul ve 7. Mali Genel Kurul Geçici Delege Listesi

Geçici Delege Listesi için tıklayınız.

İtirazlar Sonrası Güncellenen Delege Listesi için tıklayınız.

Kesin Delege Listesi için tıklayınız. (15.12.2021)

ADAYLIK BAŞVURUSU İŞLEMLERİ

BAŞKAN ADAYLARINDA ARANILAN ŞARTLAR

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2.  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  3. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
  4. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

SON BAŞVURU TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

Türkiye Sutopu Federasyonu Ana Statüsünün 9.maddesinde yer alan koşullara haiz kişilerin Federasyon Başkanlığına aday olabilmeleri için, Genel Kurul tarihinden en az on gün önce 15 Aralık 2021 tarihinde (Çarşamba günü) saat 16.00’a kadar aşağıdaki evraklarla birlikte kapalı zarf içerisinde Türkiye Sutopu Federasyonuna, bizzat veya yetkili temsilcisi kanalıyla teslim etmesi gerekmektedir. Posta ile yapılmış başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞKAN ADAYLARINDAN İSTENİLECEK BELGELER

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,

c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı,

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,

d) Adaylık başvuru ücret makbuzu,

e) Üyelerin en az yüzde 15’inin yazılı teklifi.(Her delege ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilecektir.)

SEÇİM GİDERLERİNE KATKI PAYI

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı olmak üzere başvuruda bulunacak adayların, Seçim giderlerine katkı payı olarak 7.000 TL (Yedi bin) olarak belirlenen adaylık ücretlerini, Türkiye Sutopu Federasyonunun Türk Ekonomi Bankası (TEB) Ankara Şubesi TR93 0003 2000 0000 0059 1829 91 nolu hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Adaylığı kabul edilmeyen aday adaylarının yatırdıkları katkı payları iade edilecektir. Adaylığı kabul edilenlerin yatırdıkları katkı payı ise hiçbir surette iade edilmeyecektir.

SEÇİMLE İLGİLİ DUYURULAR

5. Olağan Genel Kurul hakkında bilgiler Federasyon ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü     

web sayfalarından (www.shgm.gsb.gov.tr ve www.sutopu.org.tr) ilan edilecektir.

Başkan Adaylığı Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Kimlik Beyanı için tıklayınız.

Sicil Kaydı Beyanı için tıklayınız.

Ceza Kaydı Beyanı için tıklayınız.

Başkan Adayı Teklif Beyanı için tıklayınız.

TSF. 01.09.2018-31.12.2018 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TSF. 01.01.2019-31.12.2019 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TSF. 01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TSF. 01.01.2021-30.09.2021 DÖNEMİ DENETİM KURULU RAPORU

TSF. 01.09.2018- 30.09.2021 DÖNEMİ DENETİM KURULU KONSOLİDE RAPOR VE EKİ

TSF. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TSF. 2018 YILI MALİ TABLOLARI

TSF. 2019 YILI MALİ TABLOLARI

TSF. 2020 YILI MALİ TABLOLARI

TSF. 2021 YILI MALİ TABLOLARI

TSF. 2021 YILI TAHMİNİ BÜTÇE

TSF. 2022 YILI TAHMİNİ BÜTÇE

TSF. 2023 YILI TAHMİNİ BÜTÇE